Enflasyon rakamları açıklandı! İşte aylık ve yıllık rakamlar

Sıradaki içerik:

Enflasyon rakamları açıklandı! İşte aylık ve yıllık rakamlar

e
sv

Güngören Belediyesi en az lise mezunu 25 zabıta ve memur alacak! İşte kontenjanlar

106 okunma — 05 Haziran 2022 07:49
zabıta-memuru-alimi

 

İstanbul Güngören Belediyesi 25 zabıta ve memur alımı yapacak.

işte ilan detayları:

İstanbul ili Güngören Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair
Sınav ve Atama Yönetmeliği ile Belediye Zabıta Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı,
sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak
kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

 

Adayların Başvuru Yapabileceği Boş Kontenjanlar

 

 

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:
Belediyemizin yukarıda belirtilen boş memur kadroları için yapılacak başvurularda
uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.
1- BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
İlan edilen boş memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip
olmaları gerekmektedir.
a) Türk vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya
askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ve bedensel engeli
bulunmamak.
f)İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
2- BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
a)İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu
öğrenimle ilgili olarak, 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak
unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
b)Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle
çıkarılmış olmamak.
c)Zabıta memuru kadrolarına başvuracaklar için; 657 sayılı Kanununun 48 inci
Maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A
Maddesinde yer alan özel şartlara göre Zabıta Memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için;
tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67
metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında
(+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri Belediyemizce yapılacaktır. (Boy ve
kilo tespitleri başvuru evrakları alınmadan önce yapılacaktır.)
d)Zabıta Memuru kadrolarına başvuru yapacaklar için, sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını
doldurmamış olmak.
e)13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve
tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
3- BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
Başvuru sırasında;
• Başvuru Formu, (Kurumumuzdan veya Belediyemizin internet sayfasından
www.gungoren.bel.tr temin edeceklerdir.)
Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.
• Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere
fotokopisi,
• Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet
üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
belediyemizce tasdik edilebilir),
• Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz
edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
• KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar
çıktısı,
• Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
• Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
• Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
belediyemizce tasdik edilebilir),
• Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)
• Hangi kadroya müracaat edeceğine dair başvuru dilekçesi.(Adaylar şartlarını sağladığı
yalnızca bir kadroya başvuru yapabileceklerdir.)
Zabıta memuru kadroları hariç olmak üzere belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik
ortamda veya posta yoluyla yapılan başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav
tarihine kadar belediyemize ibraz edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
belediyemizce tasdik edilecektir.)
4- BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:
Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;
a)Yukarıda sayılan başvuru belgelerini eksiksiz ve doğru olarak doldurulmaları, istenilen
diğer belgeler ile birlikte 29/06/2022 – 01/07/2022 tarihleri arasında (mesai günlerinde saat
09:00-16:30) Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne (Güven Mahallesi Marmara
Caddesi No:38 GÜNGÖREN/İSTANBUL adresindeki Güngören Belediye Başkanlığı) şahsen
veya iadeli taahhütlü posta yolu ile başvuruda bulunabilecek olup, boy ve kilo ölçümü sonrasında
geçerli şartlara sahip adaylar istenilen belgeler ile birlikte müracaatlarını tamamlayabileceklerdir.
(Geciken postalardan belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)
• Elektronik ortamda, Belediyemizin insankaynaklari@gungoren.bel.tr mail adresine
yapabileceklerdir.
• Zabıta memuru kadrolarına başvurular şahsen yapılacak olup adaylar yukarıda belirtilen
tarihlerde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Güngören Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve
Eğitim Müdürlüğü’ne istenilen belgelerle birlikte şahsen müracaat ederek başvurularını
yapacaklardır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
• Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular
değerlendirmeye alınmayacaktır.
Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate
alınmayacaktır.
5-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN
İLANI:
a) Belediyemizce T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek
suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere
atama yapılacak her bir unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında adayı; memur kadroları
için sözlü sınava, zabıta memuru kadroları için sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacaktır.
b) Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava
çağrılacaktır.
c) Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı
başvuruların değerlendirilmesini müteakip, 05/07/2022 tarihinde Belediyemizin
(www.gungoren.bel.tr) resmi internet sayfasından ilan edilecektir.
d) Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve
adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu ‘’Sınav Giriş Belgesi’’ posta yolu
ile gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.
e) Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde
bulunulmayacaktır.
f) Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim
bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan
adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın
sorumluluğundadır.
g) Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın
ulaşmamasından Güngören Belediyesi sorumlu tutulamayacaktır.
6- SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:
Memur alımı için Sözlü Sınav, Zabıta Memuru alımı için; sözlü ve uygulamalı sınav
yapılacak olup, 18/07/2022 günü Saat 10:00’da başlamak üzere Güngören Belediye Başkanlığı
Güven Mahallesi Marmara Caddesi No:38 GÜNGÖREN/İSTANBUL adresindeki merkez
yerleşkesinde yapılacaktır. Memur kadrosu için sözlü sınav, Zabıta Memuru kadrosu için sözlü ve
uygulamalı sınavlar aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.
Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya
mazeretine binaen katılamayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
Sınav Konuları:
a) Sözlü sınav;
• Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
• Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
• 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
• Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat, konuları ile
Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.
b) Uygulamalı sınav; Zabıta Memuru kadrosu için, kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve
yeteneğin ölçülmesi ile sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde
yapılır.
7- SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ – SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ:
Memur kadrosu sınavında değerlendirme:
Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı
Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 15’er puan,
kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak
üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu
üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır. Adayların atamaya
esas başarı puanı; belediye tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik
ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyemizin internet adresinde
(www.gungoren.bel.tr) ilan edilecektir.
Zabıta memuru sınavında değerlendirme;
Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı
Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er puan
olmak üzere toplamda 100 puan ve uygulamalı sınav ise 100 tam puan üzerinden yapılır.
Sınavda değerlendirme; Sözlü sınavın %50 si, uygulamalı sınavın % 50 si alınarak sınav
puanı hesaplanacaktır. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır. Adayların
atamaya esas başarı puanı, Belediyemiz tarafından yapılan sözlü ve uygulamalı sınav sonucu
hesaplanan sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve
Belediyemizin internet adresinde (www.gungoren.bel.tr) ilan edilecektir.
Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana
öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar
asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri
belediyemizin internet adresinden (www.gungoren.bel.tr ) ilan edilecek ve listede yer alanlara
ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.
Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı
puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir
kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir
şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları
yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir.
Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda
bulunulacaktır.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde (www.gungoren.bel.tr)
ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından
yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.
İlan olunur.

BAŞVURU İLANININ RESMİ YAZISINI İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

  • Dısqus Yorumlar