Kış aylarında ellerimizin çatlamasını önleyecek 9 adım

Sıradaki içerik:

Kış aylarında ellerimizin çatlamasını önleyecek 9 adım

e
sv

Mersin Üniversitesi 199 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIYOR – Detaylar için hemen tıklayın

70 okunma — 05 Mart 2023 12:08
mersinüniversitesi-personel-alimi.png

Sözleşmeli personel alımları, üniversitelerin ihtiyaçlarına göre yapılan ve belirli bir süre için sözleşme imzalanan iş anlaşmalarıdır. Bu ilanlar, genellikle üniversitelerin web sitelerinde ve iş ilanı sitelerinde yayınlanır. Başvuru süreci de ilanlarda belirtilen tarihler arasında yapılır.

Sözleşmeli personel alımları, üniversitelerin farklı birimlerinde gerçekleştirilir. Öğretim elemanı, araştırma görevlisi, teknik personel ve idari personel gibi farklı alanlarda alımlar yapılır. İlanlar, başvuru koşulları, başvuru tarihleri, iş tanımları ve nitelikleri gibi detaylı bilgiler içerir.

Üniversitelerde sözleşmeli personel olarak çalışmak, eğitim ve araştırma alanında deneyim kazanmak için önemli bir fırsattır. Bu ilanlara başvurarak, üniversitelerin bilimsel çalışmalarına katkıda bulunabilir ve kariyerinizi geliştirebilirsiniz.

 

Mersin Üniversitesi ( 2 Mart – 16 Mart) tarihleri arasında 199 çeşitli sözleşmeli personel alımı yapacaktır.

Başvuru şartları ve başvuru tarihi ile ilgili bilgiler konuda mevcuttur.

Başvuru LİNKLERİ YAZININ EN ALT KISMINDAKİ LİNKTEN YAPILACAKTIR.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre; Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliği
ve Üniversitemizin Mersin merkez ve ilçelerinde bulunan kampüslerinde istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye
ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan Ek 2 inci maddenin (B)
fıkrasına göre 2022 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.

1-kamu-personel-ilanı-basvuru-sartlari

2-kamu-personel-ilanı-basvuru-sartlari

 

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR:
GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR:

Genel Şartlar:

1. Türk Vatandaşı olmak,

2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3. (Değişik alt bent: 10/01/1991 – 3697/1 md.; Değişik alt bent: 23/01/2008-5728 S.K./317.mad) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler
geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı
suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (İptal ibare: Anayasa Mah.nin 25/02/2010 tarihli ve E. 2008/17, K. 2010/44 sayılı Kararı
ile.) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma,
suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4. Askerlikle ilgisi bulunmamak.

Özel Şartlar:

1- Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak,

2- 2022 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Lisans mezunları için 2022 KPSS(B) grubu KPSSP3 puanı, Önlisans mezunları için 2022 KPSS(B) grubu
KPSSP93, Lise mezunları için 2022 KPSS(B) grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır,

3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

4- Nöbet (vardiya) usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.

BAŞVURU ŞEKLİ:

– Adayların öncelikle istenen belgeler kısmında yer alan 1(bir) numaralı online başvuru formunu doldurmaları zorunludur. Online başvurusunu
tamamlayan adaylar asıl başvurularını ilan bitim tarihine kadar Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen yapacaklardır.
Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

– Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup, birden fazla pozisyona başvuru yapanların başvuruları iptal edilecektir.

– Adayların KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda başvuruları geçersiz sayılacaktır.

– Tecrübe istenen pozisyonlar için adaylardan başvuruda bulunacakları pozisyonda çalıştıklarını gösterir belgenin yetkili amir tarafından kaşe ve ıslak imza
ile onaylanmış hizmet belgesi olması gerekmektedir. Ayrıca adaylardan başvuruda bulunacakları pozisyonda çalıştıklarını gösterir belgenin kontrolü
amacıyla https://www.turkiye.gov.tr/adresinden alınan sigortalı hizmet dökümünün istenilen evraklara eklenmesi gerekmektedir. (SGK kayıtlarında ilana
konu unvanda çalışılıp çalışılmadığının belgelendirilmesi gerekmektedir.) İlave belge istenen pozisyonlar için adayların istenilen belgeleri şahsen müracaat
esnasında ıslak imzalı olarak teslim etmeleri gerekmektedir.

İstenilen Belgeler:

1- Online Başvuru Formu (Sadece Doldurulacak ve Online Gönderilecektir) (Online Başvuru Formu İçin Tıklayınız) (Sadece online başvuru yapılması
yeterli değildir. Başvuru evraklarının asıllarının teslim edilmemesi durumunda sadece online olarak yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır)

2-Ön Başvuru Formu (Lütfen Bilgisayar Ortamında İndirip Doldurunuz) (Ön Başvuru Formu İçin Tıklayınız)

3-2022 KPSS (B) Grubu Sınav Sonuç Belgesi (Doğrulama kodunu içerecek şekilde)

4- Diploma Fotokopisi (İlk başvuru aşamasında mezuniyet belgesi fotokopisi veya e-Devlet çıktısı kabul edilebilir. Atanmaya hak kazanılması durumunda
doğrulama kodu ile doğrulanabilenler için fotokopi, diğerleri için aslı veya aslı gibidir onaylı olmalıdır. Yabancı yükseköğretim kurumlarından alınan
diplomaların ilgili kurumlardan denkliğinin bulunması gerekmektedir.)

5-Kimlik Fotokopisi

6-Özel Şart Belgesi (Varsa)

7-Fotoğraf (1 adet)

8-Askerlik Durum Belgesi

Not: Adaylardan istenilen ilave belgeler 04.07.2007 tarihli ve 26572 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Eğitim ve Öğretimde Koordinasyon”
konulu Başbakanlığın 2007/17 sayılı genelgesi kapsamında değerlendirilecek olup, söz konusu Genelgeye uygun olmayan belgeler geçersiz
sayılacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

– Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazananların
isim listesi, işe başlamaları için gerekli belgeler ile teslim edilecek yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 5 (beş) gün içerisinde Personel
Daire Başkanlığının web sayfasında ilan edilecektir. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde
doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.

– Asil olarak kazananların 5 katı kadar yedek kadro belirlenecektir. Asil olarak kazananlardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı
tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

– İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

– İlan edilen pozisyonlara atanmaya hak kazanan adaylardan gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunduğu tespit edilenler ile istenilen şartlardan
herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri yapılmış ise derhal fesih edilecek, haklarında yasal işlem yapılacak ve kendilerine bir
bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

– Yerleştirmeye hak kazanan adaylar için çalıştırılacağı birime göre “güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması” ya da “arşiv araştırması” yaptırılacak
olup sonucun olumlu olması halinde adaylarla sözleşme yapılacaktır.

İletişim Telefon: (0324) 361 00 01 (Dahili: 35028-35031)

Adres: Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü Rektörlük Binası, 33343 Yenişehir/MERSİN

NOT:

1- Süresi içinde yapılmayan başvurulardan ve eksik belgeli dosyalardan Kurumumuz sorumlu olmayacaktır.

2- İlan süreci ile ilgili tüm duyurular Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sayfasından yapılacaktır. Adayların
duyuruları takip etmesi gerekmekte olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

  • Dısqus Yorumlar